Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kancelaria Radców Prawnych Grzegorz Bienek, Rynek 4, 44-200 Rybnik
adres elektroniczny: biuro@radca prawnyrybnik.com.pl
numer telefonu +48 535 970 563

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się skontaktować pod wskazanym wyżej adresem lub na adres siedziby Administratora z dopiskiem Ochrona Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

2. Administrator przetwarza dane osobowe, na podstawie których można zidentyfikować osobę fizyczną, w szczególności są to:
a) imię i nazwisko, numer PESEL, oraz informacje do kontaktu, takie jak adres zamieszkania lub służbowy, numer telefonu i adres email,
b) informacje na temat zatrudnienia, wykształcenia, sytuacji rodzinnej lub osobistej,
c) dane finansowe lub związane ze świadczeniem danych usług m.in dane związane z sytuacją majątkową i finansową, dane dotyczące Państwa działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,
d) inne dane osobowe przekazane przez Państwa w celu realizacji zawartej umowy.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz realizacji umów już zawartych;
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z obowiązującego prawa;
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym w szczególności w celu dochodzenia, ustalania i obrony roszczeń, ustalenia konfliktów interesów, w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych;
d) art. 9 ust. 2 lit. f RODO – w celu prowadzenia sprawy/świadczenia usługi prawnej związanej z koniecznością przetwarzania danych osobowych szczególnych kategorii ( np. sprawy z zakresu prawa medycznego).

4. Przetwarzając Państwa dane w celu wykonania zawartej umowy oraz w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu, a także na podstawie przepisów prawa, Administrator może udostępnić je w szczególności:
a) osobom trzecim, które zatrudnia lub z którymi współpracuje niezależnie od rodzaju umowy i formy współpracy, działającym na rzecz i/lub w imieniu Administratora
b) podmiotom i organom, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności lub usługi,
c) podmiotom i organom państwowym i samorządowym, które są upoważnione do wglądu w dane na podstawie przepisów prawa,
d) sądom powszechnym i administracyjnym, którym dane osobowe ujawniane są w związku z wykonaniem zawartej z klientem umowy,
e) podmiotom świadczące na rzecz Administratora usługi, w tym :informatyczne, księgowo- finansowe, pocztowe i inne
f) podmiotom i organom, którym mogą być przekazane dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub upoważnienia.

5. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
b) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
c) prawo do uzyskania kopii lub przenoszenia danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

Powyższe prawa nie są prawami bezwzględnymi i Administrator może być uprawniony do odrzucenia wniosków w przypadku istnienia odstępstw przewidzianych w obowiązujących przepisach.

6. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane wyłącznie przez okres, do którego jest prawnie zobowiązany i usunie je gdy minie okres ich przydatności lub okaże się, że cel który ma być osiągnięty nie wymaga już przetwarzania takich danych, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminów przedawnienia lub wygaśnięcia obowiązków związanych z umową bądź wynikających z przepisów prawa.

7. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla zawarcia i realizacji umów oraz dla realizacji usług świadczonych przez Administratora.

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO